English Sentences from Tatoeba.org with Audio - 4888

0	2202770	0	0	You're discreet.	CK	1
170386	32071	最低!	bunbuku	You're disgusting!	CK	1
194897	32071	ムカつく!	bunbuku	You're disgusting!	CK	1
170386	1895623	最低!	bunbuku	You're disgusting.	CK	1
194897	1895623	ムカつく!	bunbuku	You're disgusting.	CK	1
0	2202774	0	0	You're dishonest.	CK	1
0	2202776	0	0	You're disloyal.	CK	1
0	2202777	0	0	You're dismissed.	CK	1
0	2202779	0	0	You're disobedient.	CK	1
0	2218132	0	0	You're disobeying orders.	CK	1
0	2202781	0	0	You're disorganized.	CK	1
0	2202785	0	0	You're disrespectful.	CK	1
0	2954938	0	0	You're disturbing the whole neighborhood.	CK	1
0	2717563	0	0	You're doing a good job so far.	CK	1
0	3354143	0	0	You're doing a good job.	CK	1
0	3434391	0	0	You're doing a great job here.	CK	1
0	3354917	0	0	You're doing a great job.	CK	1
0	3131826	0	0	You're doing a terrible thing.	CK	1
0	3348440	0	0	You're doing all right.	CK	1
0	3354916	0	0	You're doing all you can.	CK	1
0	3439672	0	0	You're doing an excellent job.	CK	1
0	2808365	0	0	You're doing everything wrong.	CK	1
0	1895622	0	0	You're doing fine.	CK	1
0	3360495	0	0	You're doing good work here.	CK	1
0	3434361	0	0	You're doing great stuff here.	CK	1
0	3360319	0	0	You're doing great work.	CK	1
0	2218133	0	0	You're doing great.	CK	1
0	3444745	0	0	You're doing it now.	CK	1
0	1663555	0	0	You're doing it right.	Spamster	1
0	1272370	0	0	You're doing it wrong.	CK	1
0	3348439	0	0	You're doing just fine.	CK	1
0	3286879	0	0	You're doing nothing wrong.	CK	1
0	3390627	0	0	You're doing really great.	CK	1
0	3044403	0	0	You're doing the right thing.	CK	1
0	3348438	0	0	You're doing very well.	CK	1
0	2218134	0	0	You're doing well.	CK	1
0	3360496	0	0	You're doing wonderful work here.	CK	1
0	2202789	0	0	You're domineering.	CK	1
0	2218135	0	0	You're done here.	CK	1
0	2402251	0	0	You're done working, aren't you?	CK	1
0	2202790	0	0	You're done.	CK	1
0	2402252	0	0	You're double-parked.	CK	1
0	2276424	0	0	You're drawing attention to yourself.	CK	1
0	2218136	0	0	You're dreaming again.	CK	1
0	1895621	0	0	You're dreaming.	CK	1
4898354	2422925	あなた、私のカップから飲んでますよ。	huizi99	You're drinking out of my cup.	CK	1
0	1895620	0	0	You're driving me crazy.	CK	1
0	3348437	0	0	You're driving me nuts.	CK	1
0	51828	0	0	You're driving too fast.	CK	1
0	3354915	0	0	You're driving way too fast.	CK	1